Ανακοίνωση: Διευκρινίσεις ενόψει Έκτακτης Εκλογικής

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

Η Διοικούσα Επιτροπή του Συλλόγου διευκρινίζει τα πιο κάτω σχετικά με την υποβολή υποψηφιοτήτων για εκλογή στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου κατά την Εκλογική Γενική Συνέλευση της 10ης Απριλίου 2024:

1. Οι υποψηφιότητες βάσει του άρθρου 8.3.3 του Καταστατικού του Συλλόγου, μπορούν να υποβληθούν δυνάμει του άρθρου 8.3.5 μέχρι τις 6μ.μ. την Τρίτη 6 Μαΐου 2024.

2. Τα Έντυπα Υποψηφιοτήτων, τα οποία επισυνάπτονται στο τέλος του κειμένου*, (τόσο τυχόν Ολοκληρωμένου Συνδυασμού, όσο και Ατομικής Υποψηφιότητας) θα πρέπει να υποβληθούν σε πρωτότυπη μορφή στα γραφεία του Συλλόγου στο Αθλητικό Κέντρο Αντώνης Παπαδόπουλος στη Λάρνακα.

3. Παράκληση είναι, όπως τυχόν υποψηφιότητες υποβληθούν το συντομότερο δυνατόν ώστε να δοθεί ευκαιρία στον Σύλλογο να διεξάγει τον απαιτούμενο έλεγχο των υποψηφιοτήτων οι οποίες θα τεθούν για επικύρωση υπόψιν της τελευταίας Συνεδρίας της Διοικούσας Επιτροπής που θα πρέπει να πραγματοποιηθεί μέχρι την Τετάρτη 7 Μαΐου 2024 στις 6 μ.μ.

 

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΠΡΟΝΟΙΕΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

1 ) Η Εκλογή των 15 Αιρετών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου (οκτώ της Εκτελεστικής Επιτροπής και άλλων επτά Συμβούλων) γίνεται σε Γενική Συνέλευση για την οποία έχει δοθεί η σχετική ειδοποίηση.

2) Οι Σύμβουλοι που εκλέγονται σε μία Ετήσια Γενική Συνέλευση θα κατέχουν τη θέση Συμβούλου μέχρι την δεύτερη Ετήσια Γενική Συνέλευση μετά την Ετήσια Συνέλευση στην οποία θα έχουν εκλεγεί, για δύο δηλαδή χρόνια. Η θητεία των Συμβούλων που εκλέγονται σε Έκτακτη Γενική Εκλογική Συνέλευση η οποία συγκλήθηκε δυνάμει των Άρθρων 8.6.3 ή 8.6.3Α του Καταστατικού του Συλλόγου θα είναι όπως προνοείται στα Άρθρα 8.6.4(α) ή (β) του Καταστατικού.

3) Υποψήφιος για εκλογή στη θέση μέλους του Δ.Σ. του Συλλόγου μπορεί να είναι οποιοδήποτε Μέλος το οποίο είναι Τακτικό, Πρεσβύτερο, Αθλητικό, Επίλεκτο ή Επίτιμο (με την έγκριση Γενικής Συνέλευσης) Μέλος του Συλλόγου για τουλάχιστον 12 μήνες και έχει εξοφλημένες τις υποχρεώσεις του προς το Σύλλογο.

4) Τα πιο πάνω αναφερόμενα κριτήρια για υποψηφιότητα, θα πρέπει να ικανοποιούνται κατά την ημέρα υποβολής της υποψηφιότητας του Μέλους για οποιαδήποτε θέση στο Δ.Σ. του Συλλόγου.

5) Οι υποψηφιότητες για εκλογή στο Δ.Σ. θα πρέπει να υποβάλλονται τουλάχιστον 96 ώρες πριν την ώρα που καθορίστηκε για τη διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης, στην οποία θα γίνει εκλογή.

6) Κάθε υποψηφιότητα υποβάλλεται στο καθορισμένο από τον Σύλλογο έντυπο και πρέπει να συνοδεύεται από δήλωση υποστήριξης υπογεγραμμένη από τουλάχιστον δυο Μέλη που δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας.

7) Όταν η προθεσμία για υποβολή υποψηφιότητας εκπνέει σε ημερομηνία η οποία είναι Σάββατο ή Κυριακή ή/και Δημόσια Αργία τότε η εκπνοή υποβολής υποψηφιότητας μεταφέρεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

8) Οι υποψηφιότητες (και η εκλογή) των οκτώ μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής θα γίνονται μέσω ολοκληρωμένου συνδυασμού (“ο Συνδυασμός”).

9) Στην ψηφοφορία για την εκλογή της Εκτελεστικής Επιτροπής (που θα γίνεται ξεχωριστά από την ψηφοφορία για εκλογή των υπόλοιπων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου) κάθε Μέλος του Συλλόγου που παρευρίσκεται στη Γενική Συνέλευση και έχει δικαίωμα ψήφου υποχρεούται να ψηφίσει έναν από τους υποψήφιους Συνδυασμούς.

10) Οι υποψηφιότητες για τις θέσεις των υπόλοιπων 7 (επτά) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου (“οι Επιπρόσθετοι Σύμβουλοι”) θα υποβάλλονται χωριστά μέσω ξεχωριστού εντύπου του Συλλόγου για τον κάθε υποψήφιο.

11) Η εκλογή Επιπρόσθετων Συμβούλων θα γίνεται ξεχωριστά από την εκλογή Συνδυασμού για τη Εκτελεστική Επιτροπή.

12) Στην ψηφοφορία για την εκλογή των 7 (επτά) Επιπρόσθετων Συμβούλων κάθε Μέλος του Συλλόγου που παρευρίσκεται στη Γενική Συνέλευση και έχει δικαίωμα ψήφου θα πρέπει υποχρεωτικά να ψηφίσει από 4 (τέσσερις) μέχρι 7 (επτά) υποψήφιους.

13) Μετά την καταμέτρηση των ψήφων για κάθε ξεχωριστή ψηφοφορία

(α) τα 8 (οκτώ) μέλη του Συνδυασμού που πήρε τους περισσότερους ψήφους, και

(β) οι 7 (επτά) πρώτοι υποψήφιοι για τη θέση Επιπρόσθετου Συμβούλου που πήραν, κατά σειρά, τους περισσότερους ψήφους

θα θεωρούνται το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου.

14) Οι υπόλοιποι υποψήφιοι για τη θέση Επιπρόσθετου Συμβούλου που δεν εκλέγηκαν θα θεωρούνται, με τη σειρά ψήφων που έχουν πάρει, σαν επιλαχόντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου .

Τα έντυπα υποψηφιοτήτων είτε Συνδυασμών είτε Επιπρόσθετων Συμβούλων ελέγχονται, μετά τη λήξη υποβολής υποψηφιοτήτων, από το Σύλλογο και οι υποψηφιότητες αν είναι έγκυρες, επικυρώνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου στην τελευταία του Συνεδρία πριν από την σχετική Εκλογική Γενική Συνέλευση και ανακοινώνονται 48 τουλάχιστον ώρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

15) Εκπρόθεσμες υποψηφιότητες είτε Συνδυασμού είτε Επιπρόσθετου Συμβούλου θεωρούνται άκυρες και ως μη υποβληθείσες.

16) Σε περίπτωση που κατά την γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου, οποιοσδήποτε υποψήφιος που συμπεριλαμβάνεται σε ένα Συνδυασμό δεν πληροί τα απαιτούμενα από το Καταστατικό κριτήρια για εκλογή στο Δ.Σ. του Συλλόγου, (συμπεριλαμβανομένης και της πληρωμής της συνδρομής του κάθε υποψήφιου κατά την ώρα υποβολής της υποψηφιότητας)  θα θεωρείται άκυρη η υποψηφιότητα ολόκληρου του Συνδυασμού στο οποίο συμμετάσχει.

17) Σε περίπτωση που υποψήφιος για τη θέση Επιπρόσθετου Συμβούλου δεν πληροί τα απαιτούμενα από το Καταστατικό κριτήρια (συμπεριλαμβανομένης και της πληρωμής της συνδρομής κατά την ώρα της υποβολής της υποψηφιότητας) θα θεωρείται άκυρη η υποψηφιότητα του.

18) Δικαίωμα εισόδου στη συνέλευση θα έχουν όσα μέλη έχουν εξοφλημένες τις συνδρομές τους για το 2024 ενώ δικαίωμα ψήφου θα έχουν όλα τα μέλη που έχουν εγκριθεί τουλάχιστον 6 μήνες πριν την ημερομηνία της Εκλογικής Συνέλευσης (22 Αυγούστου 2023)

*Έντυπα:

Εντυπο Υποβολής Υποψηφιότητας Συνδυασμού-Μάιος 2024

Εντυπο Υποβολής Ατομικής Υποψηφιότητας-Μάιος 2024

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ